XXIX BIEG CHOMICZÓWKI i VII BIEG O PUCHAR BIELAN


 Celem zawodów jest
- Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu                             
- Promowanie zdrowego stylu życia
Organizator:
Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Współorganizatorzy:
TKKF „Chomiczówka”
WSBM Chomiczówka
Gimnazjum Nr 73 im J. H. Wagnera
Informacja:
Referat Sportu i Rekreacji
Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
ul. Żeromskiego 29
tel. 22 37 33 307-309
fax. 22 37 33 320

                                               XXIX  BIEG CHOMICZÓWKI 


Termin i miejsce – 15 stycznia 2012 r. (niedziela) godz. 11.00 Warszawa – Bielany, osiedle Chomiczówka.
start: ul. Kwitnąca od strony ul. Pabla Nerudy
meta: ul. Pabla Nerudy.
Dystans – 15 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa).
Trasa posiada atest PZLA
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, Straży Miejskiej i Policji.
Limit czasu:
Limit czasu dla XXIX Biegu Chomiczówki wynosi 2,5 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Klasyfikacja
1. Generalna kobiet i mężczyzn.
2. W kategoriach wiekowych mężczyzn:


KATEGORIE

WIEK W LATACH

ROK URODZENIA

M-16

16-19

1996-1993

M-20

20-29

1992-1983

M-30

30-39

1982-1973

M-40

40-44

1972-1968

M-45

45-49

1967-1963

M-50

50-54

1962-1958

M-55

55-59

1597-1953

M-60

60-64

1952-1948

M-65

65-69

1947-1943

M-70

70-74

1942-1938

M-75

75-79

1937-1933

M-80

80 i starsi

1932 i starsi

3. W kategoriach wiekowych kobiet:


KATEGORIE

WIEK W LATACH

ROK URODZENIA

K-16

16-19

1996-1993

K-20

20-29

1992-1983

K-30

30-39

1982-1973

K-40

40-49

1972-1963

K-50

50-59

1962-1953

K-60

60-69

1952-1943

K-70

70 i starsze

1942 i starsze

Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
2. Za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
3. Za zajęcie miejsc: I – VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn - nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
4. Za miejsca: I – III w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet - statuetki sportowe i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
5. Najstarszy zawodnik biegu – statuetka.
6. Najstarsza zawodniczka biegu – statuetka.
7. Najlepszy zawodnik zagraniczny – nagroda rzeczowa.
8. Wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane upominki.
9. Obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania.
10. W klasyfikacji klubów (decyduje suma czasów 3 najlepszych zawodników z danego klubu, z uwzględnieniem jednakowo brzmiącej napisanej nazwy klubu).
I miejsce – puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany
II miejsce – puchar Prezesa TKKF „Chomiczówka”
III miejsce – puchar Prezesa WSBM „Chomiczówka’’

            VII  BIEG O PUCHAR BIELAN


Termin i miejsce – 15 stycznia 2012  r. (niedziela) godz. 10.00 Warszawa – Bielany, osiedle Chomiczówka.
start: ul. Kwitnąca od strony ul. Pabla Nerudy
meta: ul. Pabla Nerudy.
Dystans – 5 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa).
Trasa posiada atest PZLA.
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, Straży Miejskiej i Policji.
Limit czasu:
Limit czasu dla VII Biegu o Puchar Bielan wynosi 50 minut. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Klasyfikacja
1. Generalna kobiet i mężczyzn (OPEN).
2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:


KATEGORIE

WIEK W LATACH

ROK URODZENIA

K, M-12

12-15

2000-1997

K, M-16

16-19

1996-1993

K, M-20

20 i starsi

1992 i starsi

Nagrody
1. Pierwszych 750 osób, które ukończy bieg  otrzyma pamiątkowe medale.
2. Za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
3. Za miejsca: I – III w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet - statuetki sportowe i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
4. Wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane upominki.
5. Obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania.

WARUNKI UCZESTNICTWA XXIX  BIEG CHOMICZÓWKI 
VII BIEG O PUCHAR BIELAN


1. Organizator określa limit zawodników na:
1000 osób dla XXIXI Biegu Chomiczówki,
1000 osób dla VII Biegu o Puchar Bielan.
2. W XXIX Biegu Chomiczówki mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby, które:
- ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 15.01.1996 r.),
- dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
- przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie ( podstawa prawna: Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).
3. W VII Biegu o Puchar Bielan mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby, które:
- ukończyły 12 lat (tj. urodzeni przed 15.01.2000  r.),
- dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
- przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie (podstawa prawna: Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).
- Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia i kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
Sędzia Główny i Dyrektor Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
UWAGA!
Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie,  podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego  przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.

ZGŁOSZENIA


1. Zgłoszenia i wydawanie numerów odbywać się będzie w   Biurze Zawodów, w Klubie Mieszkańców WSBM „Chomiczówka’’ w Warszawie, ul. Pabla Nerudy 1, tel. 022 834-76-98, w dniach:
11-13.01.2012 r. w godz. 14.00 – 20.00
14.01.2012  r. w godz. 12.00 -  19.00
oraz w dniu zawodów  15.01.2011 r. (niedziela)
w godz. 7.00. – 9.00 dla  VII Biegu o Puchar Bielan
w godz. 7.00. – 10.00 dla  XXIX Biegu Chomiczówki
2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia oraz wpłacenie wpisowego. W przypadku zgłoszeń przez Internet,  uczestnik złoży podpis podczas weryfikacji w Biurze Zawodów,  zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty.
3. O kolejności zgłoszeń decyduje data zapisów w Biurze Zawodów lub w przypadku zapisów internetowych data wpłacenia wpisowego, z uwzględnieniem brzmienia pkt 8.
4. Zgłoszenie internetowe dostępne są na stronie biegu www.biegchomiczowki.eu oraz na stronie www.maratonypolskie.pl i obowiązują do 9.01.2012 r. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia zapisów internetowych w przypadku wykorzystania limitu miejsc.
5. Wpisowe w przypadku zapisów internetowych należy wpłacić do 10.01.2012 na konto 81 1020 1026 0000 1102 0192 5262  TKKF CHOMICZÓWKA ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa z dopiskiem w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika oraz data urodzenia np. Jan Kowalski - 1.12.1972.
6. Opłata startowa w przypadku zgłoszeń i opłat dokonanych do:
- 09.01.2012 r. (wyłącznie internetowo)   wynosi                       20  PLN
- 11-14.01.2012 r.                                        wynosi                       30  PLN
- 15.01.2012 r.                                              wynosi                       40  PLN
Z opłaty zwolnienia są:
-zawodnicy z widoczną niepełnosprawnością
-zawodnicy, którzy ukończyli 70 lat.
7. Wpisowe uprawnia do udziału w obydwu biegach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionego wpisowego na rzecz innego zawodnika.
8. Odebranie pakietu startowego dla osób zgłoszonych internetowo możliwe będzie w Biurze Zawodów w dniach 11.01-15.01.2012 r. (w dniu startu do godz. 8.30 dla Biegu o Puchar Bielan i 9.30 dla Biegu Chomiczówki). Pakiety nieodebrane w terminie wracają do puli miejsc wolnych.
9. Warunkiem  uzyskania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz dowodu opłaty startowej.
10. Wpisanie na listę startową następuje po otrzymaniu pakietu startowego.
11. Zapisy przyjmowane będą do wyczerpania wolnych miejsc.
12. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu.
13. Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich.
14. Wszystkim chętnym Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 80 Warszawa ul. Aspekt 48, w nocy przed biegiem. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania.
Rezerwacje miejsc noclegowych przyjmowane będą telefonicznie pod numer 22 37 33 308 lub faksem 22 37 33 320    

Uwaga! Zgłoszenie rezerwacji musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 13 stycznia 2012  r. do godz. 15.00 Zabrania się wnoszenia  i spożywania na hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej  terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

Postanowienia końcowe:

 • Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 • Biegami kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.  
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.
 • Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • W biegach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie wspomagany elektronicznie za pomocą chipów jednorazowych. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z jednorazowym chip’em.
 • Niewłaściwe zamocowanie chip’a może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika (dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej).
 • Komunikat końcowy opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej biegu.
 • Szatnia dla zawodników – Gimnazjum Nr 73 ul. Conrada 6.
 • Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni, toalet i natrysków znajdujących się w Gimnazjum Nr 73 ul. Conrada 6.
 • Uczestnicy biegu otrzymają gorącą herbatę i posiłek.
 • Uroczyste zakończenie imprezy o godz. 14.00  w  Gimnazjum Nr 73 ul. Conrada 6.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • Organizator ma prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych biegu zdjęć wykonanych podczas imprezy /strona internetowa, komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe/.
 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Dyrektor Biegów i Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów publikowanych na stronie internetowej, a w momencie uruchomienia zapisów w Biurze Zawodów w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń, przed rozpoczęciem imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.