Regulamin XXXIX Biegu Chomiczówki


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Celem zawodów jest: 
  1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
  2. Promowanie zdrowego stylu życia.
 2. Organizator:
  1. Organizatorem biegu jest Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  2. Współorganizatorem jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”,
  3. Partnerami są Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Fundacja Wychowanie Przez Sport.
 3. Termin i miejsce:
  1. Termin:  12 lutego 2022 r. (sobota), godzina 12:00,
  2. Miejsce: Warszawa Dzielnica Bielany, teren zamknięty Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34,
   1. Start: stadion lekkoatletyczny AWF Warszawa,
   2. Meta: stadion lekkoatletyczny AWF Warszawa.
 4. Dystans: 15 km.
 5. Opis trasy: bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa), momentami tartanowa i żwirowa. Bieg odbędzie się przy ruchu zamkniętym na terenie Akademii Wychowania Fizycznego  J. Piłsudskiego w Warszawie.
 6. Limit czasu: limit czasu dla Uczestników XXXIX Biegu Chomiczówki wynosi 2 godziny 30 minut. Po upływie limitu czasu Uczestnicy nie będą klasyfikowani i zobowiązani są opuścić trasę. Uczestnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 7. Klasyfikacja:

Wszystkie klasyfikacje Uczestników będą prowadzone na podstawie indywidualnych czasów brutto, liczonych od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

 1. Generalna kobiet i mężczyzn,
  1. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
KATEGORIEWIEK W LATACHROK URODZENIA
K, M-2016-292006-1993
K, M-3030-391992-1983
K, M-4040-491982-1973
K, M-5050-591972-1963
K, M-6060-691962-1953
K, M-7070-791952 i starsi
Kategorie wiekowe
 • Nagrody:
  • Pierwszych 500 osób, które ukończy Bieg  otrzyma pamiątkowe medale.
  • Za zajęcie od I do III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  • Za zajęcie od I do III miejsca  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
  • Za zajęcie od I do III miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet – statuetki sportowe.
  • Za zajecie od I do III miejsca w klasyfikacji drużynowej, sporządzanej na podstawie trzech najlepszych czasów w drużynie – puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (w celu sklasyfikowania drużyny konieczne jest taka sama semantyczna nazwa drużyny w procesie zapisów).
  • Dodatkowo statuetki dla: najszybszego Warszawiaka, najszybszej Warszawianki, najstarszego uczestnika i najstarszej uczestniczki.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizator określa limit Uczestników Biegu na 500 osób.
 2. W XXXIX Biegu Chomiczówki mogą startować, na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, osoby, które:
  1. ukończyły 16 lat (tj. urodzeni przed 12.02.2006 r.),
  2. dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
  3. podczas  procesu rejestracji online, oświadczą brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rywalizacji, jak również oświadczą, że dostosują się do zapisów regulaminu i innych wytycznych organizatora, dotyczących przestrzegania obowiązujących w dniu imprezy przepisów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania wirusa COVID-19.
 3. Wszyscy Uczestnicy Biegu powinni być gotowi do startu 12 lutego 2022 o godzinie 12:00.
 4. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji niepełnoletniego Uczestnika w Biurze Zawodów. W przypadku zgłoszenia listy młodzieży niepełnoletniej zrzeszonej w klubie sportowym, opiekun (trener sprawujący opiekę na czas Biegu) przedstawia listę zgłoszonych przez siebie Zawodników, własnoręcznie podpisaną z załączonymi oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. W trakcie imprezy należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa Biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi Biegu, Straży Miejskiej i Policji.
 6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 7. Organizator ma prawo, w stosunku do wszystkich Uczestników imprezy, wymagać zastosowania się do jego wytycznych np. wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w związku  z  COVID 19, zmierzenia temperatury ciała lub innych czynności – podyktowanych względami sanitarnymi. Organizator przed wejściem do strefy startu będzie dokonywał pomiaru temperatury Uczestników termometrem elektronicznym. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała Organizator nie dopuszcza Uczestnika do Biegu. Organizator określa górną  granicę temperatury na 37,5 stopnia Celsjusza.
 8. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywanie na terenie wydarzenia osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub    substancje (ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do Organizatora lub jego przedstawiciela),
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku wydarzeń,
  4. niestosującym się do przepisów, nakazów, zakazów i ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu  epidemii[1].

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Zgłoszenia do Biegu można dokonać od dnia 12.12.2021 r., od godz. 12.00 do dnia  31.01.2022r., do godz.23:59. lub do wykorzystania limitu miejsc.
 2. Zapisy na Bieg prowadzone będą na stronie internetowej portalu: dostartu.pl.
 3. W trakcie procesu rejestracji Uczestnicy będą zobowiązani do podania swojego orientacyjnego czasu na dystansie 15 km. W przypadku konieczności podziału stawki na dwie grupy lub mniejsze grupy, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19, grupy zostaną podzielone na tury według podanych w procesie rejestracji czasów. W przypadku podziału na tury godziny startu to:
  1. I tura –  12.00 (250 szybszych osób);
  2. II tura – 12.05 (250 wolniejszych osób).
 4. W okolicach godziny 14.00 nastąpi dekoracja najlepszych biegaczy z kategorii kobiet, mężczyzn, kategoriach wiekowych i kategorii drużyn.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej. Jedynie po zaksięgowaniu opłaty Uczestnik zostaje wpisany na listę startową. Zapisanie się na Bieg bez uiszczenia opłaty nie gwarantuje miejsca w Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów internetowych w przypadku wykorzystania limitu miejsc i odblokowania ich po upływie terminu na uiszczenie opłaty wynoszącego 48 godzin. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania opłaty poprzez link, otrzymany mailowo po dokonaniu rejestracji.
 7. Organizator zapewnia Uczestnikom Biegu pakiet startowy, zawierający: okolicznościową koszulkę, numer startowy z chipem, medal po ukończonym Biegu, posiłek regeneracyjny, gadżet biegowy.
 8. Opłata startowa wynosi 60 PLN.
 9. O kolejności zgłoszeń decyduje data zaksięgowania opłaty.
 10. Z opłaty zwolnieni są:
  1. Uczestnicy niepełnosprawni,
  2. Uczestnicy, którzy ukończyli 70 lat.
 11. Organizator nie przewiduje startu Uczestników na wózkach inwalidzkich.
 12. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 13 i 14.
 13. W przypadku przełożenia terminu Biegu ze względu na pandemię koronawirusa opłata zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano wpłaty. Opłata zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od informacji o przełożeniu Biegu.
 14. Uczestnik ma prawo odstąpienia od zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji. W przypadku odstąpienia od udziału w wydarzeniu z zachowaniem tego terminu, organizator dokona zwrotu środków wpisowych.
 15. Odstąpienie od umowy nie może nastąpić po rozegraniu Biegu.
 16. W przypadku zwolnienia się miejsc na Bieg, z powodu nie uiszczenia opłat przez osoby zapisane w pierwszym terminie, organizator wyznacza drugą turę zapisów na 2 lutego 2022 roku, na godzinę 10:00.
 17. W przypadku przełożenia Biegu na nowy termin, proces zapisów zostanie przeprowadzony od początku, a Regulamin zawodów zostanie zaktualizowany o odpowiednie daty zapisów i inne informacje, związane z nową datą imprezy.
 18. Dane zawarte w zgłoszeniu i karcie zgłoszeniowej nie mogą być aktualizowane.
 19. Opłacenie udziału w Biegu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Biegu.

BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro Zawodów zlokalizowane jest w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ulicy S. Żeromskiego 29.
 2. Biuro Zawodów czynne jest w dniach:
  1. 11.02.2022 r.  w godz. 16.30 – 20.00, oraz
  2. w dniu zawodów, tj. 12.02.2022 r. (sobota) w godz. 08.00 – 11:30.
 3. Nie ma możliwości dokonania zapisów w Biurze Zawodów ze względu na niebezpieczeństwo związane z pandemią koronawirusa.
 4. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie wyłącznie w godzinach pracy Biura Zawodów.
 5. Warunkiem wydania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy XXXIX Biegu Chomiczówki 2022.
 2. Dane osobowe Uczestników Biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).
 3. Na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje jej prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 4. Podanie wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zawodów jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi realizację pomiaru czasu.
 5. Realizator usługi zapisów i pomiaru czasu w Biegu zbiera poniższe dane:
  1. Imię nazwisko;
  2. Datę urodzenia;
  3. Płeć;
  4. Adres mailowy;
  5. Przynależność klubową (Uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami);
  6. numer telefonu osoby, którą Organizator może powiadomić w razie wypadku.
 6. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
 7. Wyniki zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie na stronach: miastosportu.pl i  biegchomiczowki.eu. Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora oraz na stronach partnerów.
 8. Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorach o nazwach: „Zgłoszenia do Bielańskiego Biegu Chomiczówki 2022” i „Wyniki Bielańskiego Biegu Chomiczówki 2022” i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa wykonawcy na jego serwerze.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.
 10. Każdy Uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tkkfchomiczowka@o2.pl,  tel.: 22 834 76 98.

ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
  3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  8. publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom Biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Jedyną przyczyną przełożenia terminu Biegu mogą być wprowadzone przepisy prawne wprowadzające określone nakazy i zakazy mające na celu ograniczenie pandemii koronawirusa.
 3. Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
 4. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 5. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 6. Organizator zapewnia depozyt na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników.
 8. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną  podczas trwania imprezy.
 9. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. Uczestnicy Biegu otrzymają gorącą herbatę i posiłek regeneracyjny do spożycia na wynos, poza terenem Biegu, w związku z epidemią koronawirusa.
 11. W Biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będą wspomagane elektronicznie za pomocą chipów jednorazowych. Każdy Uczestnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z jednorazowym chipem. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie Uczestnika (dostarczone przez Organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej).
 12. Parking dla Uczestników Biegu będzie znajdował się przy Urzędzie Dzielnicy Bielany ul. S. Żeromskiego 29. Ze względu na zachowanie szczególnych środków ostrożności Uczestnicy nie będą mogli korzystać z parkingu znajdującego się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.
 13. Organizator nie przewiduje zorganizowania noclegów dla Uczestników Biegu, trenerów oraz opiekunów i osób towarzyszących.
 14. Organizator nie przewiduje szatni dla uczestników Biegu.
 15. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 16. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 17. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku nieuzasadnionej skargi kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania.
 20. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
 21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich Uczestników w formie komunikatów publikowanych na stronie internetowej Biegu, a w momencie uruchomienia zapisów w Biurze Zawodów w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń, przed rozpoczęciem imprezy.
 22. W przypadku zmiany przepisów prawa, związanych z epidemią koronawirusa, uniemożliwiającą przeprowadzenie Biegu w terminie 12 lutego 2022 r., Organizator poda nowy termin Biegu, niezwłocznie gdy przepisy pozwolą na przeprowadzenie Biegu.
 23. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. Regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

[1] Informujemy, że wydarzenia realizowane są zgodnie z ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz.861)